Leveringsvoorwaarden

/Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden 2018-10-04T06:55:50+00:00

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Carcoatings zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Wie is Carcoatings?
Carcoatings bestaat sinds 01-01-2010 en is in Venlo bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 14129793. Het BTW nr. is: NL160044042B01. Een onderneming waar productkennis en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Wat doet Carcoatings?
Carcoatings is een onderneming die zich toelegt op de verkoop van professionele autolakken, industriecoatings en zogenaamde ‘eigen label’ coatings en producten. Ook leveren wij aanverwante artikelen zoals schuurmaterialen, afplakmaterialen en gereedschappen. Door zeer voordelig in te kopen kunnen wij deze producten voordelig aanbieden.

Hoe zit het met de bezorging?
Als u uw bestelling hebt geplaatst wordt uw bestelling door ons bezorgd of verstuurd middels DPD te Best of TransMission te Weert. Zij leveren bestellingen af op elk gewenst adres in heel Europa. Carcoatings is niet verantwoordelijk voor vertraging in de bezorging veroorzaakt door DPD of TransMission. Bij de aflevering dient er getekend te worden voor ontvangst. Indien u een voorkeur heeft voor een leverdatum, zullen wij daar rekening mee houden. Op zondagen en feestdagen wordt er niet bezorgd. De bijdrage in verzendkosten bedragen € 10,00 per verzending door heel Nederland. Voor palletvervoer berekenen wij een bijdrage van € 20,00 per pallet.
Voor verzending naar Belgié geldt een bijdrage van resp. € 12,50 of € 18,50, afhankelijk van de ordergrootte. Bestellingen vanaf € 650,00 worden franco bezorgd, m.u.v. palletleveringen waarbij de minimale bijdrage altijd € 12,50 bedraagt.

Welke betalingsmogelijkheden?
Bij Carcoatings worden alle betalingen middels een faktuur achteraf, vooruitbetaling of d.m.v. een rembourszending betaald. Alleen bedrijven kunnen op rekening bestellen. De betaling dient dan te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij een eerste bestelling kan een aanbetaling worden gevraagd vanaf 50% van de orderwaarde. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Carcoatings bent u een bedrag van dertig euro (€ 30,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Carcoatings haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande factuurbedrag zijn met een minimum van veertig euro (€ 40,00) per factuur, onverminderd de bevoegdheid van Carcoatings om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Alle prijzen genoemd op de website van Carcoatings zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten zoals eerder beschreven.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de correcte afhandeling van de bestelling en worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij de klant door Carcoatings in gebreke is gesteld.

Bestelwijze
Bestellingen worden door ons aangenomen middels e-mail, fax, telefonisch of ter plaatse onder vermelding van naam, bezorgadres, telefoonnummer en e-mail adres. U ontvangt vervolgens een bevestiging van ons met daarop uw bestelling en de kosten die betaald dienen te worden bij levering. Na ontvangst van uw schriftelijke akkoord via e-mail of fax zullen wij tot levering overgaan.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Carcoatings verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Retourneren
Indien u een product om welke reden dan ook wilt retourneren dient u eerst contact op te nemen met Carcoatings. Dit kan telefonisch maar ook middels email of fax. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd in overleg met Carcoatings. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.

Voor speciaal voor u bestelde producten geldt afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Aansprakelijkheid
Carcoatings is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd. Tevens is Carcoatings nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade en/of persoonlijk letsel, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of personeel van Carcoatings.

Om kleurklachten te voorkomen dienen de door Carcoatings geleverde en/of gemaakte kleuren door afnemer ten allen tijden voor het spuiten te worden gecontroleerd, middels het spuiten van een gedroogd kleurenstaaltje. Derhalve is Carcoatings nimmer aansprakelijk voor kleurklachten. Middels een oranje sticker op het verfblik wordt dit nog eens benadrukt. Wanneer de gebruiker het project overspuit, verklaard hij zich akkoord met de kleurjuistheid en/of lakformule.

Ook is Carcoatings nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of het gevolg van een fout in het produktieproces. Wel zal Carcoatings proberen de schade te verhalen op de desbetreffende fabrikant.

Milieu en veiligheid
Carcoatings zal ten allen tijden het milieu respecteren en ziet als kerntaak het milieu te ontzien door zoveel mogelijk milieuvriendelijke en watergedragen producten te verkopen. Hierbij in acht nemend dat Carcoatings veiligheidsbladen beschikbaar stelt welke te vinden zijn op deze pagina.

Geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief btw.